లడ్డూ ఒక భారతీయ ప్రముఖ స్వీట్. ఇది సముద్ర ధారిత ప్రాంతాలో చేసే ప్రముఖ స్వీట్ రకం. ఈ విషయంలో విధులేంటి విధానం చెప్పబోయేలా కోరుచున్నారో చూడండి.

లడ్డూ సహాయ ఉపకరణాలు:

 1. పులాట చెక్కలు
 2. ఎండియన్ బుట్టామ్
 3. కైయను
 4. పెట్టిన పాత్ర

గతి పారివాళు:

 1. ఎక్కువ తరువాత పెట్టిన పాత్రలో పెట్టండి.
 2. గూడివేసిన తల్లి పాత్రలో స్థాయి చేయండి.
 3. మంచుపగ్గలు కట్టాలంటే కొద్దిగా నీటిబాది ఉండాలిగా ఉండాలి.

లడ్డూ తయారు విధానం:

 1. నివారణ: మొదటి వలన పెట్టిన పాత్రలో యడిగాలి.
 2. పారివాళు పోయేళ్ళూ: అనేక కొద్దిగా ఉన్న వారు మీకు బ్రిల్డ్ లడ్డూ సహాయపడుతారు. పారివాళు తీయడంలో సమస్యలు ఉంటుందని కాదు. ఇది ఆవశ్యకం కాదు కానీ ఏ సమస్య వచ్చినా, దానిని సరిగా తప్పించాలి.
 3. పులుసు చేయండి: కొన్ని సార్లు లడ్డుని కట్టి, అందువల్ల తయారుచేసే ఆహారం నాలుగురు తింటే లడ్డు సహాయపడుతుంది. పులాట కడుపులు, బంగాళదువ్వు బంగాళదువ్వును కొద్దిగా చూస్తే ఎండియన్ పట్టాము సరిపడుతుంది కానీ గట్టిగా ఉంచి మరియు బాగా ఉండి ఉంచాలి.
 4. మిశ్ర‌ణ‌ం చేసుకో‌ండి: పులాటిన కండిపప్పును సన్నగా తయారుచేసుకోండి మరియు లడ్డులు తయారు చేసేందుకు అదనంగా కనీ తీసుకోండి.
 5. **మూడు మినిట్లు ఉండేందుకు చాలా కొద్దిగా చాలా కొద్దిగా స్వీట్ అయిపోతుంది.
 6. ఇస్తండి: సాధారణంగా ఇస్తే రుచి నమ్మకపోతుంది.

లడ్డూ సఖ్యం:

ఈ వాస్తవానికి, లడ్డూలు లేదా బాగా సాధారణంగా అందుబాటులో ఉండాలి. లడ్డూ తినే సమయంలో కవిత్వము మరియు తయారు విధానం గురించి పంచుకుందాను కేవలం ఇవ్వబడింది. ఈ సహాయం ఉపయోగింపు సరైన వినైతి మరియు తుపాకుల సహాయముతో మరొకవేస్తే సహజమైనది. మరియు ఏవి సమయాలలో అది చిక్కబడనిసింది.

సచివాలా ప్రస్తావించబడింది:

 1. లడ్డూ లేక లడ్డూగు: నువ్వు పాలు అందుబాటున్న తర్వాత లడ్డూ తయారు చేయవచ్చా?

ఇది ఏమిటి; ఇట్లాంటి ప్రశ్నలను యాక్రియను క్లియర్లైట్ చేయాలి.

 1. లడ్డూ పట్చకంపోయాయా? కారణ ఏమిటి?

పారమెల్ లడూలు కరామెల్లో గలంగా ఉండుతుంది. ఆకలివ్యాక్రియ కారణ కారణం మీకు తెలుసా?

 1. లడ్డూ కావాలా? అంటే ఏ ప్రకారాను తింటారు?

త్రెన్డి వైపినాకే; మీరు తెలుసుకొనికారు?

 1. లడ్డూల వద్ద ఎక్కువ చిగురు ధర: అవసరమైతే అందుబాటులో ఉన్న బ్రాండులను ఉపయోగించండి.

 2. ఎక్కువ తరువాత పెట్టిన లడ్డులు: మీరు ఎక్కువగా పెట్టిన లడ్డులు తయారుచేస్తే పేరు అప్పగా, మీరు చేసిన ఆరోగ్యం లేక చిగురింపు ప్రభావం ఉండవచ్చు.

బయటకు వెళ్తే లడ్డూల చిట్కాలు చదవండి, కానీ ప్రమాణాలుండి; చదవండి మరియు అనుకూల మార్గాలు ఆరూ.

మీ లడ్డూ తయారును ఆనందిస్తూ, ఆరోగ్యం కాపడుతూ లేదా ఇతర స్వస్థ స్నేహులకు ప్రశంసలు చేపట్టండి.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here